Gnejsens samfällighetsförening, org nr 716415-0844, bildades 1975-03-13. Registrering skedde 1975-10-17. Föreningen omfattar 92 fastigheter och ansvarar enligt anläggningsbeslut för:

•Undercentral för fjärrvärme och distributionsledningar till anslutna fastigheter. I driften ingår förbrukning av värme från Umeå värmeverk för uppvärmning av bostadshus, garagebyggnader och tappvarmvatten på deltagande fastigheter och förbindelsetomten.
•Garagebyggnader och parkeringsplatser.
•Förbindelsetomt med förbindelseleder, lekplatser, planteringar, grönområden och övrigt gårdsutrymme på förbindelsetomten.
•Servisledningar med tillbehör för vatten och avlopp samt dräneringsledningar.
•Förbrukning av kallvatten och tappvarmvatten.
•Nätägarens och Telias serviskablar med tillbehör avseende rätten till och utrymme för dem.
•Kabel-TV-anläggning för radio och television med tillbehör.
•Ledningar, stolpar och armaturer för ytterbelysning på förbindelsetomten och garagebyggnader.
•Gemensamt sophus för hushållssopor och förpackningsåtervinning.
•Fiberoptiskt nät inom området