Lantmäteriet är den myndighet som för register över alla samfälligheter. De beskriver en samfällighet så här:

”En samfällighetsförening bildas för förvaltning av anläggningar och mark för gemensamt nyttjande såsom gemensamhetsanläggningar och marksamfälligheter. En gemesanhetsanläggning är benämningen på en anläggning som är gemensam för flera fastigheter. Det kan gälla… vatten- och avloppsanläggningar, lekplatser, sophus m.m.”

På deras webbplats finns Service för samfällighetsföreningar.

Vi kontaktar Lantmäteriet i Västerbotten och Umeå.

Förvaltningen av samfälligheten regleras av Lagen om förvaltning av samfälligheter (SFS 1973:1150) och samfällighetens stadgar.