Stadgar för föreningen, som bildats enligt lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter, ger bestämmelser om förvaltningen. Om inte annat framgår av stadgarna gäller lagens regler. Styrelsen skall bestå av minst fem ledamöter och tre suppleanter. Styrelsen ska
•förvalta samfälligheten och föreningens tillgångar
•föra redovisning över föreningens räkenskaper
•föra förteckning över delägande fastigheter och dessas andelstal
•årligen inför ordinarie stämma avge förvaltningsberättelse över förvaltningens verksamhet och ekonomi
•då förvaltningen omfattar olika verksamhetsgrenar och medlemmarnas andelar inte är lika stora i alla verksamhetsgrenarna föra särskild redovisning för varje sådan gren.

Samfällighetsföreningen får inte driva verksamhet som är främmande för det ändamål som samfälligheten ska tillgodose. Inte ens om samtliga delägare är överens om att samfälligheten ska bedriva en främmande verksamhet, får den göra det.

Ordinarie stämma ska årligen hållas under tiden 15 mars – 30 april. Motion till stämman ska var inlämnad till styrelsen senast 15 februari. Styrelsen kan när den finner det erforderligt utlysa extra stämma.

Vill du veta mer om hur en förening fungerar finns en mycket bra kortfattad kurs/beskrivning på immigrantinstitutet.